30.06.2020 Tarihli 31171 Sayılı Resmi Gazete

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 2703

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar’ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci474 sayılı Kanunun 2 nci3283 sayılı Kanunun 2 nci4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

8 Haziran 2020

29 Haziran 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

MADDE 1- 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının eki (V) sayılı listeye Ek-l’de yer alan ürünler eklenmiş ve söz konusu listeden Ek-2’de yer alan ürünler çıkarılmıştır.

MADDE 2- Bu Karar 1/7/2020 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

EK-1

G.T.P. KAYIT NO MADDE İSMİ GÜMRÜK VERGİSİ (%) GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
2825.20.00 10 * Lityum hidroksit monohidrat (CAS RN 1310-66-3). 2,6 31.12.2020
2841.50.00 11 * Ağırlıkça % 99 veya daha fazla saflıkta potasyum dikromat (CAS RN 7778-50-9). 2 31.12.2021
2850.00.20 80 * Hacim olarak % 99,999 veya daha fazla saflıkta arsin (CAS RN 7784-42-1). 0 31.12.2024
2903.72.00 10 * Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta Dikloro-l,l,l-trifloroetan (CAS RN 306-83-2). 0 31.12.2024
2903.79.30 30 * Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta l-Bromo-5-kloropentan (CAS RN 54512-75-3). 0 31.12.2024
2903.89.80 45 * Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodeka kloro penta siklo [12.2.1.16,9.02,13.05,10]okta deka-7,15-dien (CAS RN 13560-89-9). 2 31.12.2021
2905.39.95 70 * Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta 2-metilpropan-l,3-diol (CAS RN 2163-42-0). 0 31.12.2024
2909.30.38 50 * Ağırlıkça % 99 veya daha fazla saflıkta 2-(l-Adamantil)-4-Bromoanisol (CAS RN 104224-63-7). 0 31.12.2024
2909.50.00 40 * Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta 2-metoksi-4-(triflorometoksi)fenol (CAS RN 166312-49-8). 0 31.12.2024
2909.60.00 50 * Ağırlıkça %25 veya daha fazla, ancak %41’den fazla olmayan hexoxonane içeren, mineral spirit içinde (CAS RN 1174522-09-8) içinde 3,6,9-(etil ve/veya propil)-3,6,9-trimetil-l,2,4,5,7,8-hexoxonan (CAS RN 1613243-54-1) çözeltisi. 0 31.12.2024
2914.50.00 15 * Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta 1,1-dimetoksiaseton (CAS RN 6342-56-9). 0 31.12.2024
2915.40.00 10 * Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta etil trikoloroasetat (CAS RN 515-84-4). 0 31.12.2024
2915.40.00 20 * Ağırlıkça %96 veya daha fazla saflıkta sodyum trikloroasetat (CAS RN 650-51-1). 0 31.12.2024
2915.90.70 18 * Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflıkta miristik asit, lityum tuzu (CAS RN 20336-96-3). 0 31.12.2024
2916.39.90 22 * Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflıkta 6-bromo-2-floro-3-(triflorometil)benzoik asit (CAS RN 1026962-68-4). 0 31.12.2024
2916.39.90 27 * Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta metil 6-Bromo-2-naftoat (CAS RN 33626-98-1). 0 31.12.2024
2917.19.80 45 * Ağırlıkça %93 veya daha fazla saflıkta demir fumarat (CAS RN 141-01-5). 0 31.12.2024
2918.19.98 50 * Poligliserin-poli-12-hidroksioktadekanoik asit esterleri üretiminde kullanılmak üzere, ağırlıkça %90 veya daha fazla saflıkta 12-Hidroksioktadekanoik asit (CAS RN 106-14-9) (a). 0 31.12.2024
2918.30.00 35 * Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta 3-oxosiklobütan-l-karboksilik asit (CAS RN 23761-23-1). 0 31.12.2024
2919.90.00 35 * Işık saçılımı tekniğiyle ölçüldüğünde 35 μm’den daha büyük olmayan partükül boyutuna (D90) sahip çekirdeklendiricilerin üretiminde kullanılmak üzere, 100 μm’den daha büyük partiküllü, ağırlıkça % 95 veya daha fazla saflıkta 2,2’-Metilen bis (4,6-di-tert-butilfenil) fosfat, monosodyum tuzu (CAS RN 85209-91-2) (a). 0 31.12.2023
2920.29.00 80 * Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflıkta 2,4,8,10-tetrakis(l,l-dimetiletil)-6-(2-etilheksiloksi)-12H dibenzo[d,g][l,3,2]dioksafosfosin (CAS RN 126050-54-2). 0 31.12.2024
2921.51.90 10 * Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflıkta N-(4-Klorofenil)benzen-l,2-diamin (CAS RN 68817-71-0). 0 31.12.2024
2922.19.00 15 * Ağırlıkça:
– %73 veya daha fazla 2-amino-2-metil-l-propanol (CAS RN 124-68-5),
– %4,5 veya daha fazla ancak %27’den fazla olmayan su (CAS RN 7732-18-5) içeren sulu çözelti.
0 31.12.2024
2922.49.85 13 * Ağırlıkça %93 veya daha fazla saflıkta o-Benzilglisin p-toluensulfonat (CAS RN 1738-76-7). 0 31.12.2024
2922.49.85 17 * Topaklanmayı önleyici olarak %5’ten fazla silikon dioksit (CAS RN 112926-00-8) ilave edilmiş olsun olmasın, ağırlıkça %95 veya daha fazla saflıkta glisin (CAS RN 56-40-6). 0 31.12.2020
2923.90.00 50 * Ağırlıkça % 93 veya daha fazla saflıkta betain hidroklorür (CAS RN 590-46-5). 0 31.12.2024
2924.19.00 23 * Ağırlıkça % 97 veya daha fazla saflıkta akrilamid (CAS RN 79-06-1). 2 31.12.2021
2924.29.70 47 * Ağırlıkça % 95 veya daha fazla saflıkta (S)-tert-butil (l-amino-3-(4-iodofenil)-l-oxopropan-2-il)karbamat (CAS RN 868694-44-4). 0 31.12.2024
2925.29.00 50 * Ağırlıkça % 95 veya daha fazla saflıkta (klorometilen)dimetiliminyum klorür (CAS RN 3724-43-4). 0 31.12.2024
2926.90.70 26 * Biyosidal ürünlerin üretiminde kullanılmaya mahsus ağırlıkça %95,5 veya daha fazla saflıkta Cyfluthrin (ISO) (CAS RN 68359-37-5) (a). 0 31.12.2024
2930.90.98 29 * Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta 4-amino-5-(etilsülfanil)-2-metoksibenzoik asit (CAS RN 71675-86-0). 0 31.12.2024
2930.90.98 31 * Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta (p-toluenesulphonyl)metil izosiyanid (CAS RN 36635-61-7). 0 31.12.2024
2931.39.90 38 * Ağırlıkça %15’ten fazla olmamak üzere su içeren, kuru ağırlık üzerinden hesaplandığında ağırlıkça %97 veya daha fazla saflıkta N-(fosfonometil) iminodiasetik asit (CAS RN 5994-61-6). 0 31.12.2024
2932.20.90 53 * Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta (R)-4-propildihidrofuran-2(3H)-one (CAS RN 63095-51-2). 0 31.12.2024
2932.99.00 37 * Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta 4-(2-butil-l-benzofuran-3-karbonil)-2,6-diiodofenol (CAS RN 1951-26-4). 0 31.12.2024
2933.19.90 13 * Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflıkta 3-(diflorometil)-5-floro-l-metil-lH-pirazol-4-karbonil florid (CAS RN 1255735-07-9). 0 31.12.2024
2933.19.90 17 * Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta 1,3-dimetil-lH-pirazol (CAS RN 694-48-4). 0 31.12.2024
2933.19.90 23 * Ağırlıkça %96 veya daha fazla saflıkta fluindapyr (ISO) (CAS RN 1383809-87-7). 0 31.12.2024
2933.19.90 27 * Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflıkta 3-(3,3,3-trifloro-2,2-dimetilpropoksi)-lH-pirazol-4-karboksilik asit (CAS RN 2229861-20-3). 0 31.12.2024
2933.19.90 33 * Veterinerlik ilaçlarında kullanılmak üzere, ağırlıkça %95 veya daha fazla saflıkta Fipronil (ISO) (CAS RN 120068- 37-3) (a). 0 31.12.2024
2933.39.99 74 * Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta 4-aminopiridin-2-karboksamid (CAS RN 100137-47-1). 0 31.12.2024
2933.39.99 81 * Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta 4-hidroksi-3-piridinsülfonik asit (CAS RN 51498-37-4). 0 31.12.2024
2933.39.99 82 * Ağırlıkça %15’ten fazla olmamak üzere su içeren, kuru ağırlık üzerinden hesaplandığında ağırlıkça %92 veya daha fazla saflıkta Picloram (ISO) (CAS RN 1918-02-1). 0 31.12.2024
2933.59.95 68 * Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflıkta Guanine (CAS RN 73-40-5). 0 31.12.2024
2933.99.80 66 * Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta (6-(4-florobenzil)-3,3-dimetil-2,3-dihidro-lH-pirolo[3,2-b]pyrid-5- il)metanol (CAS RN 1799327-42-6). 0 31.12.2024
2934.20.80 25 * Ağırlıkça %20 veya daha fazla l,2-benzizotiazol-3(2H)-one içeren sulu çözeltide ya da ağırlıkça %95 veya daha fazla saflıkta, toz halinde l,2-benzizotiazol-3(2H)-one (CAS RN 2634-33-5). 0 31.12.2022
2934.99.90 17 * Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflıkta (S)-4-(tert-butoksikarbonil)-l,4-oxazepan-2-karboksilik asit (CAS RN 1273567-44-4). 0 31.12.2024
2934.99.90 29 * Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta (2R,5S)-tert-butil 4-benzil-2-metil-5-(((R)-3-metilmorfolino)metil)piperazin- 1-karboksilat (CAS RN 1403902-77-1). 0 31.12.2024
2934.99.90 33 * Ağırlıkça %98 veya daha fazla saflıkta (2R,3R,5R)-5-(4-amino-2-oxopirimidin-l(2H)-il)-2-((benzoiloksi)metil)-4,4- diflorotetrahidrofuran-3-il benzoat (CAS RN 134790-39-9). 0 31.12.2024
2934.99.90 69 * Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflıkta 3-metil-5-(4,4,5,5-tetrametil-l,3,2-dioxaborolan-2-il)benzo[d]oxazol-2(3H) one (CAS RN 1220696-32-1). 0 31.12.2024
2935.90.90 70 * Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflıkta (4S)-4-hidroksi-2-(3-methoksipropil)-3,4-dihidro-2H-tieno[3,2-e]tiyazin-6- sulfonamid-l,l-dioksit (CAS RN 154127-42-1). 0 31.12.2024
3204.11.00 45 * C.I. Dispers Kırmızı 54 (CAS RN 6657-37-0) içersin ya da içermesin,
– C.I. Dispers Turuncu 61 (CAS RN 12270-45-0) veya Dispers Turuncu 288 (CAS RN 96662-24-7),
– C.I.Dispers Mavi 291:1(CAS RN 872142-01-3),
– C.I. Dispers Menekşe 93:1 (CAS RN 122463-28-9)
içeren dispers boya müstahzarları.
0 31.12.2020
3204.15.00 20 * C.I. vat mavi 1 boyar madde (CAS RN 482-89-3) ve içeriği ağırlıkça %94 veya daha fazla C.I. vat mavi 1 olan müstahzarları. 0 31.12.2024
3603.00.60 10 * Pin uzunluğu 6,68 mm (±0,3 mm) veya daha fazla fakat 7,54 mm’den (±0,3 mm) fazla olmayan, toplam maksimum uzunluğu 20,34 mm veya daha fazla fakat 29,4 mm’den fazla olmayan, gaz jeneratörleri için ateşleyiciler. 0 31.12.2022
3811.21.00 85 * Yağlama yağları için katkı maddeleri karışımı üretiminde kullanılmaya mahsus,
– ağırlıkça %20’den fazla fakat %45’ten fazla olmayan madeni yağ ihtiva eden,
– karbonatlı olsun olmasın dallanmış dodesilfenol sülfit kalsiyum tuzlarının karışımı bazlı katkı maddeleri (a).
0 31.12.2022
3811.29.00 18 * Motor yağı üretiminde kullanılmaya mahsus, dihidroksi bütanedioik asit-(C12-16 alkil ve C13-rich C11-14- isoalkil karışımı) diester içeren katkı maddesi (a). 0 31.12.2023
3823.19.10 20 * Poligliserin-poli-12-hidroksioktadekanoik asit esterleri üretiminde kullanılmaya mahsus 12-Hidroksioktadekanoik asit (CAS RN 106-14-9) (a). 0 31.12.2024
3824.99.92 62 * Tetrahidrofuran (CAS RN 109-99-9) içinde ağırlıkça %6 veya daha fazla 9-borabicyclo[3.3.1]nonane (CAS RN 280-64-8) içeren 9-borabisiklo[3.3.l]nonane çözeltisi. 0 31.12.2024
3824.99.92 88 * 2,4,7,9-tetrametildek-5-ine-4,7-diol, hidroksietillenmiş (CAS RN 9014-85-1). 0 31.12.2020
3824.99.93 35 * Klorlama seviyesi %70 veya daha fazla parafın (CAS RN 63449-39-8). 0 31.12.2024
3901.40.00 20 * – ağırlıkça % 10 veya daha fazla fakat % 20’den fazla olmayan okten,
– erime akış hızı 9,0 veya daha fazla fakat 10,0’dan fazla olmayan (ASTM D1238 10.0/2.16 metoduna göre),
– erime indeksi (190°C/2.16 kg) 0,4 g / 10 dk veya daha fazla fakat 0,6 g / 10 dk’dan fazla olmayan,
– ASTM D4703 metoduna göre yoğunluğu 0,909 g/cm3 veya daha fazla fakat 0,913 g/cm3 ‘ten fazla olmayan,
– her 24,6 cm3 için jel alanı 20 mm2‘den fazla olmayan,
– anti oksidan seviyesi 240 ppm’den fazla olmayan
pelletler halinde okten lineer alçak yoğunluk polietilen (LLDPE).
0 31.12.2020
3903.90.90 33 * Ağırlıkça %99 veya daha fazla saflığa sahip stiren, divinilbenzen ve klorometilstiren (CAS RN 55844-94-5) kopolimeri. 0 31.12.2024
3909.40.00 70 * ASTM E28-92 (CAS RN 112484-41-0) standardına göre 80 °C veya daha fazla ancak 95 °C’yi aşmayan yumuşama noktasına sahip, ağırlıkça % 98 veya daha fazla fenolik reçineden (bromlu oktilfenol-formaldehit) oluşan pullar halinde polimer. 0 31.12.2024
3919.10.80
3919.90.80
70
75
* 8521 veya 8528 başlıklarındaki ürünleri korumak için kullanılan türden;
– bir tarafı kendinden yapışkanlı,
– toplam kalınlığı 0,025 mm veya daha fazla fakat 0,09 mm’den fazla olmayan,
toplam genişliği 60 mm veya daha fazla fakat 1.110 mm’den fazla olmayan polietilen folyo rulolar (a).
0 31.12.2021
3919.90.80 65 * Bir tarafı çizilmeye dayanıklı kaplama ile ve diğer tarafı basınca duyarlı yapışkan ve ayırıcı tabaka ile kaplanmış, bir veya daha fazla saydam, metalize edilmiş veya boyanmış poli (etilen teraftalat) tabakadan oluşan, kalınlığı 40 μm ya da daha fazla fakat 475 μm’den fazla olmayan kendinden yapışkanlı film. 0 31.12.2024
3920.10.25 30 * – Ağırlıkça %99 veya daha fazla polietilen içeren,
– 12 μm veya daha fazla, ancak 20 μm’den fazla olmayan bir kalınlıkta,
– 4000 m veya daha fazla, ancak 7000 m’den fazla olmayan uzunlukta,
– 600 mm veya daha fazla, ancak 900 mm’den fazla olmayan genişlikte, tek katmanlı Yüksek Yoğunluklu Polietilen film.
0 31.12.2023
3920.69.00 30 * – Ağırlıkça % 85’ten fazla polilaktik asitten, ağırlıkça % 5’ten fazla olmayan inorganik veya organik katkı maddelerinden ve ağırlıkça % 10’dan fazla olmayan biyoçözünür polyester bazlı katkı maddelerinden oluşan,
– 20 μm veya daha fazla, ancak 100 μm’den fazla olmayan kalınlıkta,
– 2.385 m veya daha fazla, ancak 9.075 m’den fazla olmayan uzunlukta
– biyoçözünür ve kompostlanabilir (EN 13432 yöntemiyle belirlendiği üzere)
– tek ya da çok katmanlı, enine yönlü (transverse oriented) shrink film.
0 31.12.2024
3920.69.00 70 * – Ağırlıkça % 85’ten fazla polilaktik asitten, ağırlıkça % 5’ten fazla olmayan inorganik veya organik katkı maddelerinden ve ağırlıkça % 10’dan fazla olmayan biyoçözünür polyester bazlı katkı maddelerinden oluşan,
– 9 μm veya daha fazla, ancak 120 μm’den fazla olmayan kalınlıkta,
– 1.395 m veya daha fazla, ancak
-21.560 m’den fazla olmayan uzunlukta,
– biyoçözünür ve kompostlanabilir (EN 13432 yöntemiyle belirlendiği üzere)
tek ya da çok katmanlı, çift eksenli (biaxially oriented) shrink film.
0 31.12.2024
3921.90.60 35 * Klor-alkali elektrolitik hücrelerin üretiminde kullanılmaya mahsus, kumaşla kaplı ve her iki tarafı florinlenmiş plastik maddelerden oluşan iyon değişim membranları (a). 0 31.12.2023
4009.42.00 20 * Aşağıdakilere sahip 87. fasılda yer alan ürünlerin üretimine mahsus kauçuk fren hortumu;
– dokunmuş sicimler,
– 3,2 mm duvar kalınlığı,
– iki uçtan preslenmiş metal içi boş bağlantı ucu,
– bir ya da daha fazla montaj köşebenti (a).
0 31.12.2024
5311.00.90 10 * -Ağırlıkça 190 gr/m2 ya da daha fazla ancak 280 gr/m2’yi geçmeyen ve
– Kenar uzunluğu 40 cm ya da daha fazla olan ancak 140 cm’i geçmeyen dikdörtgen şeklinde kesilmiş olan pelür kağıdına yapıştırılmış kağıt ipliklerinden düz dokunmuş mensucat.
0 31.12.2022
6903.90.90 30 * 1400 °C veya daha yüksek bir yumuşama noktasına sahip olan silisyum karbür reaktör tüpleri ve taşıyıcıları. 0 31.12.2023
7006.00.90 40 * – uzunluğu 300 mm veya daha fazla, ancak 1500 mm’yi geçmeyen,
– genişliği 300 mm veya daha fazla, ancak 1500 mm’yi geçmeyen,
– kalınlığı 0,5 mm veya daha fazla, ancak 1,1 mm’yi geçmeyen,
– bir yüzü 80 ohm veya daha fazla, ancak 160 ohm direnci geçmeyen bir
– indiyum-kalay-oksitle kaplanmış olan,
– diğer yüzü çok katmanlı yansıtma engelleyici ile kaplı olsun veya olmasın,
– köşeleri paklanmış olan,
STN (Süper Twisted Nematic) kalitede soda kireç camından plakalar.
0 31.12.2023
7326.90.94 40 * Konik başlığı merkezi ve kol arasında 90° den daha az açıya sahip veya bilyanın merkezi ve kol arasında 90° den daha az açıya sahip sıcak dövülmüş, pahlanmış, ayrıca sıcak işlem veya yüzey işlemi görmüş, binek otomobillerin çekici kancalarının üretimine mahsus çelik bilyalı boyun (a). 0 31.12.2024
7413.00.00 20 * İçerisinde dokunmuş veya sıkıştırılmış en az iki yalıtımsız bakır kablo ve bir veya daha fazla titreşim emiciden oluşmuş hoparlör merkezleme halkası. 0 31.12.2022
7506.20.00 10 *  – Kalınlığı 0,5 mm veya daha fazla, ancak 3mm’ yi geçmeyen,
– genişliği 770 mm veya daha fazla, ancak 1250 mm yi geçmeyen, C276 (EN 2.4819) Nikel alaşımından bobine sarılmış levha ve şeritler.
0 31.12.2024
7616.99.90 15 * Uçak parçalan imalinde kullanılan tipte alüminyum petek bloklar (honeycomb) (a). 0 31.12.2023
8101.96.00 10 * Maksimum en kesit boyutu 50 μm den fazla olmayan, 1 metre uzunluğundaki direnci 40 Ohm veya daha fazla fakat 300 Ohm’dan fazla olmayan ağırlıkça %99 veya daha fazla tungsten içeren tungsten teller. 0 31.12.2020
8105.90.00 10 * Ağırlıkça %35 (%±2) kobalt, %25 (%±1) nikel, %19 (%±1) krom ve %7 (%±2) demir içeren, AMS 5842 madde tanımlamalarına uyan, kobalt alaşımlı barlar veya teller. 0 31.12.2023
8207.19.10 10 * İşleme parçaları aglomere elmas olan uçlar, delici aletler için. 0 31.12.2024
8207.30.10 10 * Soğuk şekillendirmeye, preslemeye, çekmeye, kesmeye, delmeye, bükmeye, kalibrasyona, sınırlamaya ve boğumlamaya uygun olan metal sacların sıralı presleme takımları ve/veya transfer seti, motorlu taşıtlardaki şasi parçalarının ya da gövde parçalarının imalinde kullanılmaya mahsus (a). 0 31.12.2022
8301.60.00
8419.90.85
8479.90.70
8481.90.00
8503.00.99
8515.90.80
8537.10.98
8538.90.99
8708.99.10
8708.99.97
30
40
30
50
43
40
55
70
55
22
* Silikon veya plastikten tuş takımları:
– Ortak metal parçalar,
– Plastik aksam içeren ya da içermeyen,
– Epoksi reçine ile güçlendirilmiş cam fiber parçası veya ahşap,
– Baskılı veya yüzey işlemi görmüş olsun ya da olmasın,
– Elektrikli iletken elementleri olsun ya da olmasın,
– Zara bağlı tuş takımları olsun ya da olmasın,
– Tek veya çok tabakalı koruyucu fılmli olsun ya da olmasın.
0 31.12.2020
8409.91.00 25 * Motor silindirleri için hava giriş modülü:
– bir emiş borusu,
– bir basınç sensörü,
– bir elektrikli gaz kelebeği,
– hortumlar,
– kelepçeler içeren
motorlu araçların motorlarının imalinde kullanılmaya mahsus (a).
0 31.12.2023
8409.99.00 25 * Enjektörlerden motor yakıt ünitesine yakıt dönüşü için hortum montajı, en az:
– koruyucu örgülü kılıflı olsun olmasın üç lastik hortum,
– yakıt enjektörlerini bağlamak için üç konektör,
– beş metal kelepçe,
– bir T şeklinde plastik bağlantısı olan,
motorlu taşıtların motorlarının imalinde kullanılmaya mahsus (a).
0 31.12.2024
8409.99.00 75 * Galvanizli ferritli perlitli çelikten yüksek basınçlı yakıt borusu:
– en az bir basınç sensörü ve bir valfi olan,
– 314 mm veya daha uzun ancak 322 mm’den daha fazla olmayan,
– işletme basıncı 225 MPa’dan daha fazla olmayan,
– giriş sıcaklığı 95 ° C’den yüksek olmayan,
– ortam sıcaklığı -45 °C veya daha yüksek olan fakat 145 ° C’den yüksek olmayan, motorlu araçların sıkıştırma ateşlemeli motorlarının imalinde kullanılmaya mahsus (a).
0 31.12.2024
8481.30.99 30 * En az aşağıdakileri içeren fren servosu çek valfi grubu:
– üç vulkanize kauçuk hortum,
– bir membran valf,
– iki metal kelepçe,
– bir metal tutucu,
– metal boru bağlantı olsun veya olmasın, motorlu taşıt imalinde kullanılmaya mahsus (a).
0 31.12.2024
8481.80.59 40 * Akış kontrol valfı:
– çelikten yapılmış,
– en az 0,05 mm ancak 0,5 mm’den fazla olmayan bir çıkış deliği olan,
– en az 0,1 mm ancak 1,3 mm’den fazla olmayan bir giriş deliği olan,
– krom nitrür kaplamalı,
– 0,4 Rp bir yüzey pürüzlülüğüne sahip.
0 31.12.2022
8481.80.59 50 * Miktar kontrolü için elektromanyatik valf:
– bir pistonu,
– bobin direnci en az 1,85 Ohm olan ancak 8,2 Ohm’dan fazla olmayan bir solenoidi olan.
0 31.12.2022
8483.40.59 30 * Hidrostatik hız değiştirici:
– bir hidro pompa ve tekerlek akslı bir diferansiyel,
– fan pervanesi ve / veya kasnak olsun veya olmasın,
8433.11 ve 8433.19 alt pozisyonlarındaki çim biçme makineleri veya 8433.20 alt pozisyonundaki diğer çim biçme makinelerinin imalinde kullanılmaya mahsus (a).
0 31.12.2024
8484.20.00 20 * Dış yüzeyinde bir yayı (spring) ve bir nitril macunu bulunan, iki hareketli halkadan (ısıl iletkenliği 80 W/Mk’dan düşük olan, biri seramik birleştirmeden(ceramic mating), diğeri karbondan (carbon sliding)) yapılmış mekanik yüzey contalama cihazı. 0 31.12.2023
8501.10.10 40 * Senkron hibrid step motor:
-18 W’ı aşmayan bir çıkış,
– iki faz,
– 2,5 A/fazdan fazla olmayan bir anma akım,
– 20 V’den fazla olmayan bir nominal gerilim,
– dişli mil ile veya dişsiz,
3D yazıcıların imalinde kullanılmaya mahsus (a).
0 31.12.2024
8501.31.00 50 * DC motorları, fırçasız:
– dış çapı 80 mm veya daha fazla olan ancak 200 mm’yi geçmeyen,
– besleme gerilimi 9 V veya daha fazla olan, ancak 16 Voltu geçmeyen,
– çıkış gücü 20 °C’de 300 W veya daha fazla olan ancak 750 W’ı geçmeyen,
– torku 20 °C’de 2,00 Nm veya daha fazla olan ancak 7,00 Nm’yi geçmeyen,
– devir sayısı (rated speed) 20 °C’de 600 rpm veya daha fazla olan ancak 3100 rpm’yi geçmeyen,
– resolver tipi veya Hall effect tipi rotor açılı konum sensörü olsun ya da olmasın,
– kasnağı olsun ya da olmasın,
arabaların direksiyon sisteminde kullanılan türden.
0 31.12.2022
8501.33.00
8501.40.80
8501.53.50
30
50
10
* Motorlu araçlar için elektrikli sürme düzeni (drive), çıkış gücü 315 kW’ı geçmeyen;
– şanzımanlı olsun ya da olmasın bir AC veya DC motora sahip,
güç elektroniği ihtiva eden ya da etmeyen.
0 31.12.2021
8503.00.99 40 * Genişliği 150 cm’den fazla olmayan, 85.01 başlığı altında yer alan yakıt hücrelerinin imalinde kullanılmaya mahsus rulo ya da tabaka halinde yakıt hücresi membranı (a). 0 31.12.2022
8505.11.00 47 * Üçgen, kare ve dikdörtgen biçiminde malzemeler: kavislenmiş olsun ya da olmasın, mıknatıslama işleminden sonra kalıcı mıknatıs olması için yuvarlanmış köşeli olsun ya da olmasın, neodim, demir ve bor içeren, aşağıdaki boyutlarda olan;
-uzunluğu 9 mm veya daha fazla olan ancak 105 mm’yi geçmeyen,
-genişliği 5 mm veya daha fazla olan ancak 105 mm’yi geçmeyen,
-yüksekliği 2 mm veya daha fazla olan ancak 55 mm’yi geçmeyen.
0 31.12.2021
8505.19.90 60 * Yarım kol veya çeyrek kol şeklinde, veya yuvarlanmış köşeli olsun, mıknatıslama işleminden sonra kalıcı bir mıknatıs haline gelecek aglomere edilmiş ferrit malzemesi:
– uzunluğu 10 mm veya daha fazla olan ancak 100 mm’den (±1 mm) fazla olmayan,
– eni 10 mm veya daha fazla olan ancak 100 mm’den (±1 mm) fazla olmayan,
– kalınlığı 2 mm ya da daha fazla ancak 15 mm’den fazla olmayan (±0,15 mm).
0 31.12.2023
8507.60.00 33 * Lityum-iyon akümülatör:
– uzunluğu 150 mm veya daha fazla olan ancak 1000 mm’den de fazla olmayan,
– genişliği 100 mm veya daha fazla olan ancak 1000 mm’den de fazla olmayan,
– yüksekliği 200 mm veya daha fazla olan ancak 1500 mm’den de fazla olmayan,
– ağırlığı 75 kg veya daha fazla olan ancak 200 kg’den de fazla olmayan,
– nominal kapasitesi 150 Ah’den az olmayan ancak 500 Ah’den de fazla olmayan,
– 230V AC (hattan nötre) nominal çıkış gerilimi veya 64V (%+/-10) nominal gerilimi olan.
1,3 31.12.2020
8507.60.00 37 * Lityum-iyon akümülatör,
– Uzunluğu 1.200 mm veya daha fazla olan ancak, 2.000 mm’den fazla olmayan,
– Genişliği 800 mm veya daha fazla olan ancak, 1.300 mm’den fazla olmayan,
– Yüksekliği 2.000 mm veya daha fazla olan ancak, 2.800 mm’den fazla olmayan,
– Ağırlığı 1.800 kg veya daha fazla olan ancak, 3.000 kg’dan fazla olmayan,
– Nominal kapasitesi 2.800 Ah’den fazla olan ancak, 7.200 Ah’den fazla olmayan.
1,3 31.12.2020
8507.60.00 65 * Silindirik lityum iyon hücre;
– 3,5-3,8 arasında VDC’ye sahip olan,
– 300-900 arasında mAh’ye sahip olan,
çapı 10,0-14,5 mm arasında olan.
1,3 31.12.2021
8507.60.00 68 * Metal bir muhafazada bulunan lityum-iyon akümülatör:
– uzunluğu 173 mm veya daha fazla ancak 175 mm’den fazla olmayan,
– genişliği 41,5 mm veya daha fazla, ancak 43 mm’den fazla olmayan,
– yüksekliği 85 mm veya daha fazla ancak 103 mm’den fazla olmayan,
– nominal voltajı 3,6 V veya daha fazla, ancak 3,75 V’den fazla olmayan,
nominal kapasitesi 93 Ah veya daha fazla ancak 94 Ah’den fazla olmayan.
1,3 31.12.2024
8507.60.00 77 * Lityum – iyon şarj edilebilir bataryalar
– uzunluğu 700 mm veya daha fazla olan ancak 2.820 mm’yi geçmeyen,
– genişliği 935 mm veya daha fazla olan ancak 1.660 mm’yi geçmeyen, yüksekliği 85 mm veya daha fazla olan ancak 700 mm’den yüksek olmayan,
– ağırlığı 250 kg veya daha fazla olan ancak 700 kg’den ağır olmayan,
– 175 kWh’den daha güçlü olmayan,
nominal voltajı 400 V olan.
1,3 31.12.2020
8512.30.90 20 * Piezo – mekanik prensibiyle çalışan plastik kılıf içerisinde park sensörü sistemi için uyarı cihazı,
– baskılı devre kartı olan,
– konnektörlü,
– bir metal tutucu olsun ya da olmasın,
87.fasıldaki eşyanın imalinde kullanılmaya mahsus (a).
0 31.12.2020
8529.90.65 28 * En az aşağıdaki parçalardan oluşan elektronik düzenek:
– baskılı bir devre kartı,
– çoklu ortam uygulamaları ve video sinyal işleme için işlemciler,
– FPGA (Alan Programlanabilir Kapı Dizisi),
– Flash bellek,
– İşletim belleği,
– USB, HDMI, VGA- ve RJ-45 arayüzleri olan veya olmayan,
bir LCD ekran, bir LED aydınlatma ve bir kontrol panelini bağlayan priz ve fişler.
0 31.12.2020
8537.10.91 20 * Şunları içeren elektronik montaj:
– bir mikroişlemci,
– programlanabilir bir bellek denetleyicisi ve baskılı bir devreye monte edilmiş diğer elektronik bileşenler,
– ışık yayan diyot (LED) veya likit kristal ekran (LCD) göstergeleri olan veya olmayan,
8418.21, 8418.29, 8421.12, 8422.11, 8450.11, 8450.12, 8450.19, 8451.21, 8451.29 ve 8516.60 alt pozisyonlarındaki ürünlerin imalinde kullanılmaya mahsus (a).
0 31.12.2024
8537.10.91 70 * Programlanabilir bellek kontrolörü, gerilimi 1000 V’dan fazla olmayan, en az;
– aktif ve pasif bileşenleri olan bir baskılı devre kartı,
– alüminyum mahfaza ve
– çoklu konnektörlerden oluşan.
0 31.12.2022
8538.90.91
8538.90.99
20
50
* Araba kapısı kilit sistemi için aşağıdakileri içeren iç anten,
– Bir plastik mahfaza içinde yer alan anten modülü,
– Bir fişli bağlantı kablosu olan,
– En az iki montaj dirseği,
– Entegre devreler, diyotlar ve transistörler içeren PCB olsun ya da olmasın, 87. fasıldaki eşyanın imalinde kullanılmaya mahsus (a).
0 31.12.2020
8538.90.99 95 * Bakır tabanlı plaka, Insulated Gate Bipolar Transistor (IGBT) yongaları (chips) ve diyodlarından daha fazla bileşen içeren IGBT modüllerinin imalinde ısı emici olarak kullanılmaya mahsus, voltajı 650 V veya daha fazla olan, ancak 1200 V’u geçmeyen (a). 0 31.12.2023
8544.30.00 45 * Binek araçların sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlarının imalinde kullanılmaya mahsus, emme manifoldunda (Boost Basınç Sensörü – BPS) basınç ölçümü için bağlantı sensörü ve ortak konnektörlü kızdırma bujiler için soketler, dört soket ve iki konektör içeren yedi çekirdekli kablo bağlantısı (a). 0 31.12.2024
8544.30.00 55 * Binek araçların sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlarının imalinde kullanılmaya mahsus, kaplin sıcaklık sensörünü ve egzoz manifoldu basınç farkı sensörünü ortak konnektöre bağlamak için beş çekirdekli kablo bağlantısı (a). 0 31.12.2024
8544.30.00
8544.42.90
60
50
* Dijital sinyallerin navigasyon ve ses sistemlerinden bir USB bağlantı aparatına aktarımı için iki dişi bağlantı aparatı içeren dört çekirdekli bağlantı kablosu, 87. fasıldaki eşyaların imalinde kullanılmaya mahsus (a). 0 31.12.2020
8544.30.00 85 * İki adet bağlantıya sahip iki çekirdekli uzatmalı kablo, en az;
– bir kauçuk rondela,
– bir metal bağlantı parçası içeren,
87. fasılda yer alan taşıtların imalinde kullanılan hız sensör araçlarının bağlanması için olan türden.
0 31.12.2020
8545.90.90 40 * Gaz difuzör tabakasının korozyona dayanıklı, katmanlı teknik fiber alt tabakası:
– kontrollü lif uzunluğu, esnekliği, gözenekliliği, termal iletkenliği, elektrik direnci,
– kalınlığı 600 μm’den az,
ağırlığı 500 g/m2’den az olan.
0 31.12.2020
8708.40.20
8708.40.50
70
60
* Döküm alüminyum gövdeli manuel şanzıman:
– genişliği 480 mm’den fazla olmayan,
– yüksekliği 400 mm’den fazla olmayan,
– uzunluğu 550 mm’den fazla olmayan,
– beş vites,
– bir diferansiyel dişli,
– 250 Nm veya daha düşük motor torku,
– enine montaj (transverse installation) için,
87.03 pozisyonunda yer alan motorlu taşıtların imalinde kullanılmaya mahsus (a).
0 31.12.2024
8708.50.20
8708.50.99
8708.99.10
8708.99.97
60
15
45
65
* Tek girişli, çift çıkışlı, alüminyum gövde içerisinde ön ve arka akslar arasında tork dağıtmak için, en az 565 x 570 x 510 mm boyutlarından büyük olmayan, en az aşağıdakileri içeren araba ara şanzımanı (transfer case):
– en az bir aktüatör, ve
– zincir ile bir iç dağıtımı içersin ya da içermesin.
0 31.12.2024
8708.80.20
8708.80.35
10
10
* Üst destek izolatörü,
– üç montaj vidalı bir metal tutucu,
– bir lastik tampon,
içeren, 87. Fasıldaki eşyanın imalinde kullanılmaya mahsus (a).
0 31.12.2020
8708.80.20
8708.80.91
20
10
* Kauçuğa preslenmiş (pressed-in rubber) susturuculu blok ile birlikte iki adet metal mahfaza ile donatılmış korucuyucu plastik etiket ile birlikte arka şasi kolu, 87. Fasılda yer alan eşyanın imalinde kullanılmaya mahsus(a). 0 31.12.2020
8708.80.20
8708.80.91
30
20
* Kauçuğa preslenmiş (pressed-in rubber) susturuculu blok ile birlikte bilyeli mil ve metal mahfaza ile donatılmış arka şasi kolu, 87. Fasılda yer alan eşyanın imalinde kullanılmaya mahsus (a). 0 31.12.2020
8708.80.99 30 * Motorlu taşıtların hidrolik ya da hidropnömatik şok sönümleyicisi için yüzey sertleştirilmiş çelik piston rod:
-krom kaplamalı,
-çapı 11 mm veya daha fazla olan ancak 28 mm’yi geçmeyen,
-uzunluğu 80 mm veya daha fazla olan ancak 600 mm’yi geçmeyen, direnç kaynağı için vidali dingil başlıklı (threaded end) ya da mandrelli.
0 31.12.2022
8708.93.10
8708.93.90
40
40
* Elektronik park freni bağlantılı (EPB) debriyaj pedalı, aşağıdakiler için sinyal fonksiyonu olsun veya olmasın:
– hız sabitleyici sıfırlama,
– elektronik park freni bırakma,
Rölantide Dur ve Kalk sistemi (ISG) altında motor yönetimini başlatmak ve durdurmak, binek araç imalinde kullanılmaya mahsus (a).
0 31.12.2024
8708.95.10
8708.95.99
10
20
* Yüksek mukavemetli poliamid elyaftan şişme emniyet yastığı,
– dikilmiş,
– ısıl işlemle sabitlenmiş üç boyutlu paketleme şeklinde katlanmış ya da düz (katlanmamış) güvenlik yastığı termal işlem görmüş ya da görmemiş.
0 31.12.2020
8708.99.97 18 * Hidrostatik hız değiştirici:
– bir hidro pompa ve tekerlek akslı bir diferansiyel ile,
– fan pervanesi ve / veya kasnak ile olsun veya olmasın,
ana işlevi bir çim biçme makinesi olan 8701.91.90 ve 8701.92.90 alt pozisyonlarındaki traktörlerinin imalinde kullanılmaya mahsus (a).
0 31.12.2023
8714.10.90 10 * Motosiklet çatallı rot iç boruları:
– SAE1541 karbon çeliğinden,
– sert krom tabakası 20 μm (+15 μm/-5 μm) olan,
– çeper kalınlığı 1,3 mm veya daha fazla olan ancak 1,6 mm’yi geçmeyen,
– kopma uzaması % 15 olan,
– oluklu.
0 31.12.2020
9002.11.00 20 * Objektifler,
– 95 mm x 55 mm x 50 mm ebatlarından büyük olmayan,
– Çözünürlüğü 160 çizgi/mm veya daha fazla olan,
– Yakınlaştırma oranı 18 olan.
0 31.12.2022
9029.20.31
9029.90.00
20
30
* Mikroişlemci kontrol kartlı kümelenmiş aygıt paneli, kademeli motorları (stepping motors) olsun ya da olmasın, LED göstergeleri ya da LCD ekran göstergeli, en az;
-Hız,
– Motor devri,
– Motor sıcaklığı,
– Yakıt seviyesi,
bilgilerini gösteren, CAN-BUS ve/veya K-LINE protokollerini kullanarak iletişim kuran, 87. Fasıldaki eşyanın imalinde kullanılan türden.
0 31.12.2024
9401.90.80 10 * Mandallı disk (ratchet disk), arkaya yaslanan araç koltuklarının imalinde kullanılmaya mahsus (a). 0 31.12.2020

* : Bu GTP’lerde sadece madde ismi sütununda özellikleri belirtilen ürünler için vergi oranı düşürülmüştür.

** : Bu sütunda yer alan tarihler, karşılarında yer alan eşyaya ilişkin askıya alma/indirimli vergi uygulamasının devamına yönelik incelemelerin neticelendirileceği tarihi belirtmektedir. Listedeki ürünlerin kendi ülkesinde üretiliyor olması gerekçesiyle AB üyesi ülkeler ya da Türkiye tarafından yapılabilecek itirazların AB Komisyonunca uygun bulunması halinde, gözden geçirme tarihine bakılmaksızın, söz konusu ürünler listeden çıkartılabilmektedir.
Askıya alma/indirimli vergi uygulamasının devamına dair taleplerin en geç gözden geçirme tarihinden önceki 1 Mart’a kadar Askıya Alma Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat:2020/18) Ek-4’te yer alan dilekçe ve Ek-7’de yer alan Temdit Talep Formu ile Ticaret Bakanlığı’na iletilmesi gerekmektedir.

(a): Bu GTP’lerde sadece madde ismi sütununda belirtilen amaçlar için vergi oranı düşürülmüştür; bu maddeler gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin
hükümlerine tabidir.

EK-2

G.T.P. KAYIT NO MADDE İSMİ GÜMRÜK VERGİSİ (%) GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ**
2841.50.00 10 * Potasyum dikromat (CAS RN 7778-50-9). 0 31.12.2022
2850.00.20 20 * Arsin (CAS RN 7784-42-1). 0 31.12.2023
2903.89.80 10 * 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodeka kloro penta siklo [12.2.1.16,9.02,13.05,10] okta deka -7,15-dien (CAS RN 13560-89-9). 0 31.12.2023
2903.89.80 40 * Hekzabromosiklododekan. 0 31.12.2021
2904.91.00 10 * 3808.92 alt başlığında olan ürünlerin üretimi için, trikloronitrometan (CAS RN 76-06-2) (a). 0 31.12.2024
2919.90.00 10 * 2,2’-Metilen bis (4,6-di-tert-butilfenil) fosfat,monosodyum tuzu (CAS RN 85209-91-2).  0  31.12.2023
2922.49.85 45 * Glisin (CAS RN 56-40-6). 0 31.12.2020
2922.49.85 85 * Etil 4-[[(metilfenilamino) metilen]amino]benzoat (CAS RN 57834-33-0). 0 30.06.2020
2924.19.00 50 * Akrilamid (CAS RN 79-06-1). 0 31.12.2023
2926.90.70 60 * Ağırlık cinsiden %95 veya daha fazla saflıktaki siflutrin (ISO) (CAS RN 68359-37-5) veya beta-siflutrin (ISO) (CAS RN 1820573-27-0). 0 31.12.2024
2931.39.90 28 * N-(fosfonometil) iminodiasetik asit (CAS RN 5994-61-6) . 0 31.12.2024
2933.19.90 75 * Fipronil (ISO) (CAS RN 120068-37-3). 0 31.12.2024
2933.19.90 80 * 3-(4,5-Dihidro-3-metil-5-okso-1H-pirazol-1-il)benzensülfonik asit (CAS RN 119-17-5). 0 31.12.2022
2933.21.00 35 * Ağırlıkça % 97 veya daha fazla saflıkta iprodione (ISO) (CAS RN 36734-19-7). 0 31.12.2020
2933.49.90 35 * [1-(4-benziloksi-benzil)-2-siklobutilmetil-oktahidro-isokinolin-4a,8a-diol] (CUS 0141126-3). 0 31.12.2020
2933.99.80 83 *  2-(2H-Benzotriazol-2-il)-6-(1-metil-1-Fenetil)-4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenol (CAS RN 73936-91-1).  0 31.12.2024
2933.99.80 89 * Karbendazim (ISO) (CAS RN 10605-21-7). 0 31.12.2023
2934.20.80 40 * 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-one (Benzizotiazolinon (BIT)) (CAS RN 2634-33-5). 0 31.12.2022
3204.11.00 45 * — C.I. Dispers Turuncu 61 veya Dispers Turuncu 288,
— C.I.Dispers Mavi 291:1,
— C.I. Dispers Menekşe 93:1
içeren, C.I. Dispers Kırmızı 54 içersin ya da içermesin dağılmış boya müstahzarları.
0 31.12.2020
3603.00.60 10 * Pin uzunluğu 6,68 mm (±0,3 mm) veya daha fazla fakat 6,9 mm’den (±0,3 mm) fazla olmayan, toplam maksimum uzunluğu 20,34 mm veya daha fazla fakat 25,25 mm’den fazla olmayan, gaz jeneratörleri için ateşleyiciler. 0 31.12.2022
3707.10.00 10 * Silikon disklerin hassas hale getirilmesi için ışığa duyarlı emülsiyon (a). 0 31.12.2023
3707.10.00 15 * En azından 2-metoksi-1-metiletil asetat veya etil laktat veya metil 3-metoksipropiyonat veya 2-heptanon içeren bir çözelti içinde;
— ağırlıkça %12’den fazla olmayan diazooksonaftalensülfonik asit ester,
— fenolik reçineler
içeren hassaslaştırma emülsiyonu.
0 31.12.2023
3707.10.00 25 * 2-metoksi-1-metiletil asetat veya etil laktat içeren bir çözelti içinde
— fenolik veya akrilik reçine ,
— ağırlıkça maksimum %2’lik ışığa duyarlı asit prekursör içeren
hassaslaştırma emülsiyonu.
0 31.12.2023
3707.10.00 30 * Etil-3-etoksipropionat içersin veya içermesin, siklohekzanon ve 2-metoksi-1-metiletilasetat, renk pigmentleri içeren ve polimer içeren ışığa duyarlı akrilik bazlı müstahzar. 0 31.12.2023
3707.10.00 35 * — Akrilat polimerleri,
— metakrilat polimerleri,
— stiren polimerlerinin türevlerinden
biri veya daha fazlasını içeren, en az 2-metoksi-1-metiletil asetat ihtiva eden bir organik çözücü içerisinde çözülmüş, ağırlık itibariyle %7’den fazla olmayan ışığa duyarlı asit prekürsör içeren hassaslaştırıcı emülsiyon veya müstahzar.
0 31.12.2021
3707.10.00 40 * 1-etoksi-2-propil asetat ve/veya etil laktat içinde çözülmüş;
— ağırlıkça %10’dan fazla olmayan naftokinonediazit esterleri,
— ağırlıkça %2 veya daha fazla fakat yüzde %35’ten fazla olmayan hidroksitiren kopolimeri,
— ağırlıkça %7’den fazla olmayan epoksi ihtiva eden türevler
içeren hassaslaştırıcı emülsiyon.
0 31.12.2021
3707.10.00  45 * — Ağırlıkça %55 veya daha fazla fakat %75’den fazla olmayan ksilen ve
— ağırlıkça %12 veya daha fazla fakat %18’den fazla olmayan etilbenzen
ihtiva eden cyclized poliizopren’den oluşan ışığa duyarlı emülsiyon.
 0  31.12.2024
3707.10.00  50 * Ağırlıkça:
—%20 veya daha fazla fakat %45’den fazla olmayan akrilat kopolimerleri ve/veya metakrilatlar ve hidroksistiren türevleri,
— %25 veya daha fazla fakat %50’den fazla olmayan en azından etil laktat ve/veya propilen glikolmetileter asetat ihtiva eden organik çözücü,
—% 5 veya daha fazla fakat % 30’dan fazla olmayan akrilatlar,
—%12’den fazla olmayan fotobaşlatıcı
içeren ışığa duyarlı emülsiyon.
0 31.12.2024
3707.10.00 55 * Ağırlıkça % 10 veya daha fazla polimer içerikli N-etil-2-pirolidon veya N-metil-2 pirolidondan oluşan çözelti formunda, poliimide dönüşebilen yan zincirlerinde doymamış karbonlu, radikal olarak fotopaternable poliamid –prekürsör ihtiva eden mekanik stresle destekli dielektrik kaplama. 0 31.12.2023
3808.93.23 10 * Aktif içerik olarak flazasülforon (ISO) ihtiva eden herbisit. 0 31.12.2024
3811.21.00 85 *  Yağlama yağları için katkı maddeleri karışımı üretiminde kullanılan,
— ağırlıkça %20’den fazla fakat %45’den fazla olmayan mineral yağlar ihtiva eden,
— karbonatlı olsun olmasın dallanmış dodesilfenol sülfit kalsiyum tuzlarının karışımı bazlı katkı maddeleri.
0 31.12.2022
3811.29.00 18 Otomobil motor yağı üretiminde kullanılan türden, dihidroksi bütanedioik asit-(C12-16 alkil ve C13-rich C11-14- isoalkil karışımı) diester içeren katkı maddesi (a). 0 31.12.2023
3824.99.92 88 * 2,4,7,9-tetrametildek-5-ine-4,7-diol, hidroksietillenmiş. 0 31.12.2020
3824.99.93 35 * Klorlama seviyesi % 70 veya daha fazla parafin. 0 31.12.2024
3901.40.00  20 * — ağırlıkça % 10 veya daha fazla fakat % 20’den fazla olmayan oktan,
— erime akış hızı 9,0 veya daha fazla fakat 10,0’dan fazla olmayan (ASTM D1238 10.0/2.16 metoduna göre),
— erime indeksi (190°C/2.16 kg) 0,4 g / 10 dk veya daha fazla fakat 0,6 g / 10 dk’dan fazla olmayan,
— ASTM D4703 metoduna göre yoğunluğu 0,909 g/cm³ veya daha fazla fakat 0,913 g/cm³ ‘ten fazla olmayan,
— her 24,6 cm³ için jel alanı 20 mm²’den fazla olmayan,
— anti oksidan seviyesi 240 ppm’den fazla olmayan
esnek gıda paketi için filmlerin co-extrusion prosesinde kullanılan türden pelletler halinde oktan lineer alçak yoğunluk polietilen (LLDPE).
0  31.12.2020
3919.10.80
3919.90.80
70
75
* 8521 veya 8528 başlıklarındaki ürünlerin yüzeylerini korumak için kullanılan türden;
— bir tarafı kendinden yapışkanlı,
— toplam kalınlığı 0,025 mm veya daha fazla fakat 0,09 mm’den fazla olmayan ,
— toplam genişliği 60 mm veya daha fazla fakat 1110 mm’den fazla olmayan
polietilen folyo rulolar.
0 31.12.2021
3919.90.80 65 * Bir tarafı çizilmeye dayanıklı kaplama ile ve diğer tarafı basınca duyarlı yapışkan ve ayırıcı tabaka ile kaplanmış, bir veya daha fazla saydam, metalize edilmiş veya boyanmış poli (etilen teraftalat) tabakadan oluşan, kalınlığı 40 µm ya da daha fazla fakat 400 µm’den fazla olmayan kendinden yapışkanlı film. 0 31.12.2020
3920.10.25 20 * Daktilo şeritlerinin üretiminde kullanılan türden polietilen film. 0 31.12.2023
3921.90.60
5407.71.00
5903.90.99
35
30
30
* Klor-alkali elektrolitik hücrelerin üretiminde kullanılan, kumaşla kaplı ve her iki tarafı florinlenmiş plastik maddelerden oluşan iyon değişim zarları (a). 0 31.12.2023
4009.42.00 20 * Aşağıdakilere sahip 87 nci fasılda yer alan ürünlerin üretimine mahsus kauçuk fren hortumu;
— dokunmuş sicimler,
— 3,2 mm duvar kalınlığı ,
— iki uçtan preslenmiş metal içi boş bağlantı ucu,
— bir ya da daha fazla montaj köşebenti.
0 31.12.2020
5311.00.90  10 * – Ağırlıkça 230 gr/m2 ya da daha fazla ancak 280 gr/m2’yi geçmeyen ve
Kenar uzunluğu 40 cm ya da daha fazla olan ancak 140 cm’i geçmeyen dikdörtgen şeklinde kesilmiş olan pelür kağıdına yapıştırılmış kağıt İpliklerinden düz dokunmuş mensucat.
 0  31.12.2022
6903.90.90 20 * Yarı iletken malzemelerin üretimi için oksidasyon ve difüzyon fırınlarının içinde eklenti olarak kullanılan silisyum karbür reaktör tüpleri ve taşıyıcıları. 0 31.12.2023
7006.00.90  40 * LCD (liquid crystal display) modüllerinin imalatında kullanılan:
— uzunluğu 300 mm veya daha fazla, ancak 600 mm’yi geçmeyen,
— genişliği 300 mm veya daha fazla, ancak 600 mm’yi geçmeyen,
— kalınlığı 0,5 mm veya daha fazla, ancak 1,1 mm’yi geçmeyen,
— bir yüzü 80 ohm veya daha fazla, ancak 160 ohm direnci geçmeyen bir indiyum-kalay-oksitle kaplanmış olan,
— diğer yüzü çok katmanlı yansıtma engelleyici kaplı ve
—köşeleri pahlanmış olan
STN (Super Twisted Nematic) kalitede soda kireç camından plakalar.
 0  31.12.2023
7326.90.98  50 * — Krom kaplama,
— Çapı 11 mm veya daha fazla olan ancak, 28 mm’den fazla olmayan,
— Uzunluğu 80 mm veya daha fazla olan ancak, 600 mm’den fazla olmayan,
direnç kaynağı için mandrel veya vidalı dingil başlığına sahip, yüzey sertleştirilmiş, motorlu taşıtların hidrolik veya hidropnomatik şok emicileri için çelik piston rodu.
 0  31.12.2022
7413.00.00 20 * İçerisinde araba hoparlöründe kullanılan türden dokunmuş veya sıkıştırılmış en az iki yalıtımsız bakır kablo ve bir veya daha fazla titreşim emiciden oluşmuş hoparlör merkezleme halkası. 0 31.12.2022
7616.99.90 15 * Uçak parçaları imalinde kullanılan tipte aluminyum petek bloklar (honeycomb). 0 31.12.2023
8101.96.00 10 * Isıtmalı otomobil ön cam üretimi için kullanılan maksimum en kesit boyutu 50 μm den fazla olmayan, 1 metre uzunluğundaki direnci 40 Ohm veya daha fazla fakat 300 Ohm’dan fazla olmayan ağırlıkça %99 veya daha fazla tungsten içeren tungsten teller. 0 31.12.2020
8104.11.00 00 * Ağırlıkça en az %99,8 magnezyum içeren işlenmemiş magnezyum. 0 31.12.2023
8105.90.00 10 * Ağırlıkça %35 (%±2) kobalt, %25 (%±1) nikel, %19 (%±1) krom ve %7 (%±2) demir içeren, AMS 5842 madde tanımlamalarına uyan, havacılık sanayiinde kullanılan kobalt alaşımlı barlar veya teller. 0 31.12.2023
8207.19.10 10 * İşleme parçaları aglomere elmas olan uçlar, matkap aletleri için. 0 31.12.2024
8207.30.10 10 * Soğuk şekillendirmeye, preslemeye, çekmeye, kesmeye, delmeye, bükmeye, kalibrasyona, sınırlamaya ve boğumlamaya uygun olan metal sacların sıralı presleme takımları ve/veya transfer seti, motorlu taşıtlardaki şasi parçalarının imalinde kullanılmaya mahsus (a). 0 31.12.2022
8301.60.00
8413.91.00
8419.90.85
8438.90.00
8468.90.00
8476.90.90
8479.90.70
8481.90.00
8503.00.99
8515.90.80
8537.10.98
8708.91.20
8708.91.99
8708.99.10
8708.99.97
20
40
30
20
20
20
83
30
70
30
70
10
20
50
40
* Silikon veya plastikten tuş takımları;
— Metal, plastik, epoksi reçine veya ahşap ile güçlendirilmiş cam fiber parçası olsun ya da olmasın,
— Baskılı veya yüzey işlemi görmüş olsun ya da olmasın,
— Elektrikli iletken elementleri olsun ya da olmasın,
—Klavyeye yapıştırılmış folyolu tuş takımları olsun ya da olmasın,
— Koruyucu folyo olsun ya da olmasın,
— Tek veya çok tabakalı.
 0  31.12.2020
8409.91.00 60 * Motor silindirleri için hava giriş modülü:
– bir emiş borusu,
– bir basınç sensörü,
– bir elektrikli gaz kelebeği,
– hortumlar,
– kelepçeler içeren
87. fasıldaki eşyanın imalinde kullanılmaya mahsus (a).
0 31.12.2023
8409.99.00
8479.89.97
75
45
* Galvanizli ferritli perlitli çelikten yüksek basınçlı yakıt borusu:
– en az bir basınç sensörü ve bir valfi olan,
– 314 mm veya daha uzun ancak 322 mm’den daha fazla olmayan,
– işletme basıncı 225 MPa’dan daha fazla olmayan,
– giriş sıcaklığı 95 ° C’den yüksek olmayan,
– ortam sıcaklığı -45 ° C veya daha yüksek olan fakat 145 ° C’den yüksek olmayan,
motorlu araçların sıkıştırma ateşlemeli motorlarının imalinde kullanılmaya mahsus (a).
0 31.12.2024
8481.80.59 40 * Akış kontrol valfi:
— çelikten yapılmış,
— en az 0,1 mm ancak 0,3 mm’den fazla olmayan bir çıkış deliği olan,
— en az 0,4 mm ancak 1,3 mm’den fazla olmayan bir giriş deliği olan,
— krom nitrür kaplamalı,
— 0,4 Rp bir yüzey pürüzlülüğüne sahip.
0 31.12.2022
8481.80.59  50  * Miktar kontrolü için elektromanyatik valf;
– bir kılavuz,
– bobin direnci en az 2,6 Ohm olan ancak 3 Ohm’dan fazla olmayan bir solenoidi olan.
 0 31.12.2022
8483.40.59
8708.99.97
20
12
 * Hidrostatik hız değiştirici:
– hidro pompalı ve tekerlek akslı difransiyelli,
– bir fan çarkı ve/veya bir makara ile olsun ya da olmasın,
ana işlevi çim biçme olan 8433.11 ve 8433.19 alt başlıkları altındaki çim biçme makineleri ile 8433.20 alt başlığındaki diğer biçme makineleri veya 8701.91.90 ve 8701.92.90 alt başlıklarındaki traktörlerinin imalinde kullanılmaya mahsus (a).
 0  31.12.2023
8484.20.00 20 * İki hareketli halkadan (biri ısıl iletkenliği 80 W/Mk olan seramik birleştirmeden(ceramic mating), diğeri karbondan (carbon sliding) ) yapılmış mekanik yüzey conta cihazı. Dış yüzeyinde bir yayı (spring) ve bir nitril yalıtım macunu bulunan motorlu taşıtlarda soğutma sistemlerinin sirkülasyon pompalarının imalatında kullanılan türden. 0 31.12.2023
8501.31.00  50 * DC motorları, fırçasız;
– dış çapı 80 mm veya daha fazla olan ancak 200 mm’yi geçmeyen,
– besleme gerilimi 9 V veya daha fazla olan, ancak 16 Voltu geçmeyen,
– çıkış gücü 20 °C’de 300 W veya daha fazla olan ancak 750 W’ı geçmeyen,
– torku 20 °C’de 2,00 Nm veya daha fazla olan ancak 7,00 Nm’yi geçmeyen,
– devir sayısı (rated speed) 20 °C’de 600 rpm veya daha fazla olan ancak 3100 rpm’yi geçmeyen,
– resolver tipi veya Hall effect tipi rotor açılı konum sensörü olsun ya da olmasın,
arabaların direksiyon sisteminde kullanılan türden.
 0  31.12.2022
8501.33.00
8501.40.80
8501.53.50
30
50
10
* Motorlu araçlar için elektrikli sürme düzeni (drive), çıkış gücü 315 kW’ı geçmeyen;
– şanzımanlı olsun ya da olmasın bir AC veya DC motora sahip,
– güç elektroniği ihtiva eden.
0 31.12.2021
8503.00.99 40 * Genişliği 150 cm’den fazla olmayan, 85.01 başlığı altında yer alan yakıt hücrelerinin imalinde kullanılan türden rulo ya da tabaka halinde yakıt hücresi membranı.  0  31.12.2022
8505.11.00  47  * Üçgen, kare ve dikdörtgen biçiminde malzemeler; şekillendirilmiş olsun ya da olmasın veya yuvarlak köşeli olsun ya da olmasın, mıknatıslama işleminden sonra kalıcı mıknatıs olabilecek, neodim, demir ve bor içeren, boyutları;
– uzunluğu 9 mm veya daha fazla olan ancak 105 mm’yi geçmeyen,
– genişliği 5 mm veya daha fazla olan ancak 105 mm’yi geçmeyen,
– yüksekliği 2 mm veya daha fazla olan ancak 55 mm’yi geçmeyen.
0 31.12.2021
8505.19.90 60 * Yarım kol veya çeyrek kol şeklinde mıknatıslama işleminden sonra kalıcı mıknatıs haline gelen aglomere edilmiş ferrit,
– uzunluğu 30 mm veya daha fazla olan ancak, 50 mm’den (±1 mm) fazla olmayan,
– eni 33 mm veya daha fazla olan ancak, 55 mm’den (±1 mm) fazla olmayan,
– yüksekliği 12,5 mm veya daha fazla ancak 21,5 mm’den (±1 mm) fazla olmayan,
– kalınlığı 3,85 mm ya da daha fazla ancak 6,8 mm’den fazla olmayan (±0,15 mm) ve yarıçapı 19 mm ya da daha fazla ancak 29,4 mm’den fazla olmayan(±0,2 mm).
0 31.12.2023
8507.60.00 33 * Lityum-iyon akümülatör,
-Uzunluğu 150 mm veya daha fazla olan ancak, 1000 mm’den fazla olmayan,
-Genişliği 100 mm veya daha fazla olan ancak, 1000 mm’den fazla olmayan,
-Yüksekliği 200 mm veya daha fazla olan ancak, 1500 mm’den fazla olmayan,
– Ağırlığı 75 kg veya daha fazla olan ancak, 200 kg’den fazla olmayan,
– Nominal kapasitesi 150 Ah’den az olmayan ancak, 500 Ah’den fazla olmayan.
1,3 31.12.2020
8507.60.00  37 * Lityum-iyon akümülatör,
-Uzunluğu 1.200 mm veya daha fazla olan ancak, 2.000 mm’den fazla olmayan,
-Genişliği 800 mm veya daha fazla olan ancak, 1.300 mm’den fazla olmayan,
-Yüksekliği 2.000 mm veya daha fazla olan ancak, 2.800 mm’den fazla olmayan,
– Ağırlığı 1.800 kg veya daha fazla olan ancak, 3.000 kg’dan fazla olmayan,
– Nominal kapasitesi 2.800 Ah’den fazla olan ancak, 7.200 Ah’den fazla olmayan.
0 31.12.2020
8507.60.00  65 * Silindirik lityum iyon hücre;
– 3,5-3,8 arasında VDC’ye sahip olan,
– 300-900 arasında mAh’ye sahip olan,
– çapı 10,0-14,5 mm arasında olan.
0 31.12.2021
8507.60.00  71 * Lityum – iyon şarj edilebilir bataryalar;
— uzunluğu 700 mm veya daha fazla olan ancak 2.820 mm’yi geçmeyen,
— genişliği 935 mm veya daha fazla olan ancak 1.660 mm’yi geçmeyen,
— yüksekliği 85 mm veya daha fazla olan ancak 700 mm’den yüksek olmayan,
— ağırlığı 250 kg veya daha fazla olan ancak 700 kg’den ağır olmayan,
— 175 kWh’den daha güçlü olmayan.
1,3 31.12.2020
8512.30.90  20 * Piezo – mekanik prensibiyle çalışan plastik kılıf içerisinde park sensörü sistemi için uyarı cihazı,
— baskılı devre kartı olan,
— konnektörlü,
— bir metal tutucu olsun ya da olmasın,
87.fasıldaki eşyanın imalatında kullanılan türden.
 0 31.12.2020
8529.90.65  28 * En az aşağıdaki parçalardan oluşan elektronik düzenek:
– baskılı bir devre kartı,
– çoklu ortam uygulamaları ve video sinyal işleme için işlemciler,
– FPGA (Alan Programlanabilir Kapı Dizisi),
– Flash bellek,
– İşletim belleği,
– USB arayüzü,
– HDMI’li olup olmaksızın VGA ve RJ-45 arayüzleri,
– bir LCD ekran, bir LED aydınlatma ve bir kontrol panelini bağlayan priz ve fişler.
 0  31.12.2020
8537.10.91  70 * Programlanabilir bellek kontrolörü, gerilimi 1000 V’dan fazla olmayan, bir yanmalı motorla çalışan muhtelif aktüatör ve/veya yanmalı motorun çalışmasında kullanılan türden, en az;
—aktif ve pasif bileşenleri olan bir baskılı devre kartı,
—alüminyum mahfaza ve
—çoklu konnektörlerden oluşan.
0 31.12.2022
8538.90.91
8538.90.99
20
50
 * Araba kapısı kilit sistemi için aşağıdakileri içeren iç anten,
—Bir plastik mahfaza içinde yer alan anten modülü,
—Bir fişli bağlantı kablosu olan,
—En az iki montaj dirseği,
—Entegre devreler, diyotlar ve transistörler içeren PCB olsun ya da olmasın,
87.03 pozisyonundaki eşyanın imalinde kullanılan türden.
 0  31.12.2020
8538.90.99 95 * Bakır tabanlı plaka, IGBT yongaları (chips) ve diyodlarından daha fazla bileşen içeren IGBT modüllerinin imalinde ısı emici olarak kullanılan türden, voltajı 650 V veya daha fazla olan, ancak 1200 V’u geçmeyen (a). 0 31.12.2023
8544.30.00
8544.42.90
60
50
 * Dijital sinyallerin navigasyon ve ses sistemlerinden bir USB bağlantı aparatına aktarımı için iki dişi bağlantı aparatı içeren dört çekirdekli bağlantı kablosu, 87. fasıldaki eşyaların imalinde kullanılan türden.  0  31.12.2020
8544.30.00
8544.42.90
85
65
* İki adet bağlantıya sahip iki çekirdekli uzatmalı kablo, en az;
— bir kauçuk rondela,
— bir metal bağlantı parçası içeren,
87. fasılda yer alan taşıtların imalinde kullanılan hız sensör araçlarının bağlanması için olan türden.
 0  31.12.2020
8545.90.90 20 * Karbon fiber kâğıt, yakıt pili (fuel cell) elektrotlarındaki gaz difüzyon katmanları için kullanılan türden. 0 31.12.2020
8708.50.20
8708.50.99
8708.99.10
8708.99.97
60
15
45
65
 * Tek girişli, çift çıkışlı, alüminyum gövde içerisinde ön ve arka akslar arasında tork dağıtmak için, en az 565 x 570 x 510 mm boyutlarından büyük olmayan, en az aşağıdakileri içeren araba ara şanzımanı (transfer case):
– bir aktüatör, ve
– zincir ile bir iç dağıtımı içeren.
 0  31.12.2024
8708.80.20
8708.80.35
10
10
* Üst destek izolatörü,
— üç montaj vidalı bir metal tutucu,
— bir lastik tampon,
içeren, 87. Fasıldaki eşyanın imalinde kullanılan türden.
0 31.12.2020
8708.80.20
8708.80.91
20
10
 * Kauçuğa preslenmiş (pressed-in rubber) susturuculu blok ile birlikte iki adet metal mahfaza ile donatılmış korucuyucu plastik etiket ile birlikte arka şasi kolu, 87. Fasılda yer alan eşyanın imalatında kullanılan türden.  0  31.12.2020
8708.80.20
8708.80.91
30
20
 * Kauçuğa preslenmiş (pressed-in rubber) susturuculu blok ile birlikte bilyeli mil ve metal mahfaza ile donatılmış arka şasi kolu, 87. Fasılda yer alan eşyanın imalatında kullanılan türden.  0 31.12.2020
8708.95.10
8708.95.99
10
20
 * Yüksek mukavemetli poliamid elyaftan şişme emniyet yastığı,
– dikilmiş,
– üç boyutlu paketleme şeklinde katlanmış, ısıl işlemle sabitlenmiş.
0 31.12.2020
8714.10.90  10  * İç borular,
– SAE1541 karbon çeliğinden,
– sert krom tabakası 20 µm (+15 µm/-5 µm) olan,
– çeper kalınlığı 1,45 mm veya daha fazla olan ancak 1,5 mm’yi geçmeyen,
-kopma uzaması % 15 olan,
– oluklu
motosiklet çatallı rotu üretiminde kullanılan türden.
 0  31.12.2020
9002.11.00 20 * Objektifler,
– 95 mm x 55 mm x 50 mm ebatlarından büyük olmayan,
– Çözünürlüğü 160 çizgi/mm veya daha fazla olan,
– Yakınlaştırma oranı 18 olan,
görselleştiriciler ve canlı görüntü kameraları imalinde kullanılan türden.
0 31.12.2022
9029.20.31 9029.90.00 20
30
* Mikroişlemci kontrol kartlı kümelenmiş aygıt paneli, kademeli motorları (stepping motors) ve LED göstergeleri, en az;
– Hız,
– Motor devri,
– Motor sıcaklığı,
– Yakıt seviyesi,
bilgilerini gösteren, CAN-BUS ve K-LINE protokollerini kullanarak iletişim kuran, 87. Fasıldaki eşyanın imalinde kullanılan türden.
 0  31.12.2024
9401.90.80 10 * Mandallı disk (ratchet disk), arkaya yaslanan araç koltuklarının imalinde kullanılan türden. 0 31.12.2020

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.