Search
Close this search box.

Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi No 04

Kaydet
Kapat

29.03.2022 Tarihli 31793 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete

TEBLİĞ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ
(GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ)
(SERİ NO: 4)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 10/11/1988 tarihli ve 3501 sayılı Kanun ile kabul edilen “Armonize Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Uluslararası Sözleşmesi” eki Armonize Sistem Nomanklatürüne İlişkin İzahnamede, Dünya Gümrük Örgütü Armonize Sistem Komitesi tarafından yapılan değişikliklerin yürürlüğe konulmasıdır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Dünya Gümrük Örgütü Armonize Sistem Komitesi tarafından hazırlanmış olan Armonize Sistem Nomanklatürü İzahnamesi esas alınarak düzenlenen ve ekte yer alan Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesini kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Tebliğ, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi, 15 inci maddesinin yedinci fıkrası ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 447 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Alt Pozisyon: Pozisyon numarasından sonra gelmek üzere iki rakamın eklenmesiyle ve kendinden önce gelen dört rakamla birlikte oluşan altı basamaklı sayı gruplarını,

b) Alt Pozisyon Notu: Alt pozisyonlara ilişkin açıklamaları,

c) Bölüm: Birbirine benzeyen aynı nitelikteki eşyayı veya çoğunlukla aynı hammaddeden eşyayı içine alacak şekilde oluşturulan fasılları içeren grupları,

ç) Bölüm Notu: Bölümlerde geçen bazı tabirlerin ne anlama geldiği, ilgili bölümde bir eşyaya yapılan bir atfın hangi tür eşyayı kapsadığı, hangi eşyanın sadece ilgili bölümde yer alabileceğini ve eşyanın bu bölümde yer alabilmesi için hangi şartların gerektiği, hangi eşyanın o bölüme dahil olmadığı hakkında bilgi veren, bölüm başlıklarından sonra yer alan açıklamaları,

d) Fasıl: Bölümlere göre daha alt düzeyde ve birbirine daha çok benzeyen aynı nitelikte eşyayı içine alan, altı basamaklı rakamdan oluşan Armonize Sistem Kodunun ilk iki rakamıyla ifade edilen kısımları,

e) Fasıl Notu: Fasıl başlıklarından sonra gelmek üzere fasıllarla ilgili açıklamaları,

f) Genel Yorum Kuralları (GYK): Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan Tarifenin yorumuna ilişkin Genel Yorum Kurallarını,

g) Tarife Pozisyonu: Türk Gümrük Tarife Cetvelinde fasıla ilişkin ilk iki rakamdan sonra gelen iki rakamla birlikte dörtlü rakamlarla ifade edilen sayı gruplarını,

ğ) Türk Gümrük Tarife Cetveli: Bakanlar Kurulunca kabul edilen İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini,

ifade eder.

Bağlayıcılık

MADDE 5 – (1) Armonize Sistem Nomanklatürünün uluslararası seviyede resmi yorumunun yapılmasında zorunlu ve tamamlayıcı bir unsur olan İzahname hükümleri, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 15 inci maddesinin yedinci fıkrası gereğince idari ve kazai uygulamalarda esas tutulur.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 6- (1) 15/2/2017 tarihli ve 29980 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi) (Seri No: 3) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Ekleri için Tıklayınız.

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.


Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi Ekleri

Fasıl 1 Fasıl 2 Fasıl 3 Fasıl 4 Fasıl 5 Fasıl 6 Fasıl 7 Fasıl 8 Fasıl 9 Fasıl 10
Fasıl 11 Fasıl 12 Fasıl 13 Fasıl 14 Fasıl 15 Fasıl 16 Fasıl 17 Fasıl 18 Fasıl 19 Fasıl 20
Fasıl 21 Fasıl 22 Fasıl 23 Fasıl 24 Fasıl 25 Fasıl 26 Fasıl 27 Fasıl 28 Fasıl 29 Fasıl 30
Fasıl 31 Fasıl 32 Fasıl 33 Fasıl 34 Fasıl 35 Fasıl 36 Fasıl 37 Fasıl 38 Fasıl 39 Fasıl 40
Fasıl 41 Fasıl 42 Fasıl 43 Fasıl 44 Fasıl 45 Fasıl 46 Fasıl 47 Fasıl 48 Fasıl 49 Fasıl 50
Fasıl 51 Fasıl 52 Fasıl 53 Fasıl 54 Fasıl 55 Fasıl 56 Fasıl 57 Fasıl 58 Fasıl 59 Fasıl 60
Fasıl 61 Fasıl 62 Fasıl 63 Fasıl 64 Fasıl 65 Fasıl 66 Fasıl 67 Fasıl 68 Fasıl 69 Fasıl 70
Fasıl 71 Fasıl 72 Fasıl 73 Fasıl 74 Fasıl 75 Fasıl 76 Fasıl 77 Fasıl 78 Fasıl 79 Fasıl 80
Fasıl 81 Fasıl 82 Fasıl 83 Fasıl 84 Fasıl 85 Fasıl 86 Fasıl 87 Fasıl 88 Fasıl 89 Fasıl 90
Fasıl 91 Fasıl 92 Fasıl 93 Fasıl 94 Fasıl 95 Fasıl 96 Fasıl 97 Fasıl 98 Fasıl 99

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top